top of page

VÄRDEGRUND OCH VISION


”Värdegrunden” i Rinkeby Folkets Hus är ett levande dokument, som ska gås igenom varje år av styrelsen, för att fastställa om värdegrunderna har uppmärksammats eller beaktats.

 

Grundpelarna: Demokrati, Folkbildning och Kultur 


Våra övergripande mål utgör också grunden för vår verksamhet:

 

  • Demokrati och inflytande

  • Folkbildning och delaktighet

  • Kultur och gemenskap

 

Demokrati och inflytande: Vi är en samlingsplats för demokratiska organisationer och människor som vill arbeta och samverka i demokratisk anda. Demokratin förutsätter gemensamt framtagna och accepterade spelregler. Föreningsdemokratin bygger på allas rätt att yttra sig och lägga fram förslag och möjligheten till inflytande. 

Folkbildning och delaktighet: Vi finns till för att vara en mötesplats för lärande och kunskapsutbyte. I alla verksamheter strävar vi efter delaktighet av medlemmarna i våra medlemsföreningar och för befolkningen i närområdet. 

Kultur och gemenskap: Som ett lokalt kulturhus handlar det främst om att använda kulturen som ett medel – en möjlighet för att stärka och utveckla såväl individ som samhälle.  Vi ska ha ett kulturarbete som med kraft utmanar oss, ger oss nya insikter och ökar förståelsen för varandras olikheter och styrkor. Syftet med kulturarbetet är att stärka det som förenar oss och på så sätt bryta fördomar och andra barriärer som håller oss isär. 

bottom of page